Доставка на пратки и колети от Италия!

 

 

Общи условия

 

1. Обхват и характеристика на предоставяните услуги

1.1. Настоящите общи условия уреждат условията за извършване на транспортни услуги, които Евродентал ЕООД /регистриран администратор на лични данни/ предоставя, наричан по-долу за краткост Изпълнител  и всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице, което желае да се възползва от услугите на Изпълнителя, и е съгласно с настоящите Общи условия (наричано за краткост Потребител).

1. 2. Услугата включва единствено и само транспорт на предварително поръчани и заплатени от Потребителя артикули, от Италия/ IT до България/БГ.

1. 3. Изпълнителят извършва транспортни услуги, използвайки подизпълнители и независими договорни партньори. Изпълнителят гарантира избора на договорните си партньори, които се ползват с добра репутация и качествено извършване на услугите.

1.4. Договорът, сключен по настоящите Общи условия,  както и прилагането им започва от момента на регистриране на Потребителят.

1.5.Настоящите общи условия и ценовите листи, както и друга допълнителна информация за предлаганите услуги се публикуват на интернет страницата на Изпълнителя. При поискване от Потребителя същите му се предоставят и на хартиен носител.

1.6.Никакви специални срокове и условия на изпращане не могат да се ползват с предимство пред настоящите Общи условия, освен ако Изпълнителя изрично се съгласи с това.

1.7. Договорните отношения между страните ще се подчиняват на настоящите Общи условия, в съответствие с Женевската конвенция (известна като CMR) при международен превоз по суша.

 

2. Условия за приемане и доставяни на пратки. Опаковка и параметри на пратките.

2.1. Достъпът до преоставяните от Изпълнителя транспортни услуги се осъществява само от регистрирани в електронната страница на Изпълнителя Потребители.

2.2. Приемат се само пратки, които по преценка на дружеството, са в подходящ вид и опаковка за транспортиране. Фирмата има право да доопакова пратки, които по нейна преценка не са добре опаковани, въпреки, че вече са приети, срещу допълнително възнаграждение.

2.3. Потребителя поръчва и заплаща артикулите, които желае, от свое име и за своя сметка, като за адрес на доставка посочва адреса на Изпълнителя в Италия/ IT.

2.4. Потребителя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изписва ID номера и ИМЕНАТА си по начина посочен в електронната страница на Изпълнителя.  

2.5. Пратка на Потребителя пристигнала в склад на Изпълнителя в Италия/ IT, се подготвя за изпращане към склад на Изпълнителя в БГ с първият възможен транспорт.

2.6. Курсовете от Италия/ IT до България/ БГ сe публикуват на електронната страница на Изпълнителя. 

2.7. Потребителя получава съобщение на електронната си поща при пристигане на поръчаните от него пратки в БГ.

 

3. Неприемливи пратки.

3.1. Изпълнителят не приема да извършва транспортни услуги за пратки със

следното съдържание или външен вид:

3.1.1. Пратки,  които не отговарят на изискванията на т. 2 от настоящите Общи

условия;

3.1.2. Стоки с особена стойност, по-специално благородни метали, оригинална

бижутерия, скъпоценни камъни, естествени перли, антики, предмети на изкуството;

3.1.3. Пари,  удостоверения, дългови книжа, документи, гаранции и други вещи спарична стойност (кредитни, чекови, телефонни карти или подобни на тях, полици и записи на заповед, акции,  документи за дружествени дялове, както и каквито и да са документи на хартиен носител или други средства, даващи право на плащане;

3.1.4. Ваучери и талони на стойност над 520 евро за един пакет;

3.1.5. Кожи,  килими, часовници и други бижутерийни артикули и стоки от кожа с

единична стойност повече от 520 евро за един пакет;

3.1.6. Всякакви стоки на стойност повече от 13 000 евро за един пакет;

3.1.7. Товари, чието съдържание, външен вид или изпращане представлява

нарушение на закона;

3.1.8. Оръжия, взривни вещества, противозаконни наркотични вещества,

амуниции, газ, леснозапалими предмети, радиоактивни, заразни или корозивни

вещества, психотропни, силнодействащи и отровни вещества;

3.1.9. Товари, които по своята същност или начин на опаковане биха могли да

представляват опасност за персонала, който ги превозва и пренася или за околната среда, или да застрашат сигурността на превозните средства, използвани за транспортирането им, или да причинят вреди на други пратки, които се превозват, натранспортни средства или на трети лица;

3.1.10. Стоки, подлежащи на бързо разваляне, живи или мъртви животни,

животински кожи, материал за медицински или биологични изследвания, медицински отпадъци, човешки останки, части от тялото или органи;

3.1.11. Стоки, чиито внос или износ е забранен или изисква специално

разрешение в съответствие с разпоредбите на законодателството на съответната страна на изпращане, преминаване или доставка;

3.1.12. Всякакви вещи, класифицирани като опасни от национални и

международни разпоредби (например тези на IATA);

3.1.13. Алкохолни съединения, които не са годни за консумация, растения и стоки, подлежащи на бързо разваляне, както и всякакви вещи, чиито внос е забранен в страната по направление;

3.1.14. Товари, за които стойността на превоза или на стоките трябва да бъде

събрана при доставката, освен ако са приети за изпращане при консултиране с

изпълнителя на услугата и след сключване на специален договор;

3.1.15. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети, както и религиозни материали на забранени или нерегистрирани секти и организации;

3.1.16. Опасни стоки, освен ако са приети за изпращане при консултиране с

изпълнителя на услугата и след сключване на специален договор;

3.2.При съмнение за поставени забранени предмети или вещества в пратките Изпълнителят при приемането им изисква от Потребителя съгласие за извършване на проверка. При отказ на Потребителя пратката не се приема.

3.3.Когато има основание да се счита, че приета пратка съдържа забранени предмети или вещества, Изпълнителят изисква от Потребителя писмено съгласие за отварянето й. При отказ или при липса на отговор Изпълнителят уведомява прокуратурата.

3.4.Освен установената в закона отговорност, Потребителят ще отговаря и за всяка пряка или непряка вреда причинена на Изпълнителя, на неговите подизпълнители и партьори или на трети лица, която произтича от изпращането на пратки, изключени съгласно т. 3.1.

 

4. Права и задължения на Потребителя.

4.1.Потребителят има право да получи услугите с качеството и параметрите по настоящите общи условия; както и да получава информация за характеристиките на услугите; да подава молби, жалби и предложения.

4.2. Адреса в Италия/ ITне може да се използва за нищо друго освен за онлайн пазаруване от магазини/ сайтове на стоки които са 100% заплатени или транспорт на лични вещи. 

4.3. Изпълнителя не се ангажира с освобождаването на пратки от митница и депа на куриери в Италия/ IT.

4.4. Потребителят е длъжен да прочете Общите условия и разделите Помощ в съответната услуга която му се предоставя от Изпълнителя, на електронната страница на Изпълнителя.

4.5. Потребителят е длъжен лично да води кореспонденция, да изисква разследване от продавачи или онлайн магазини/ сайтове за непристигнали пратки на адреса на Изпълнителя.

4.6. Потребителя е длъжен да предостави информация по т. 4.5 на Изпълнителя в случаите когато Потребителя има претенции за обезщетение от Изпълнителя.

4.7. При промяна на данни, Потребителя е длъжен да коригира своите данни в личния си профил на електронната страница на Изпълнителя.

4.8. Ако пратка пристигне в склад Италия/ IT и не е платена 100% (закупена на кредит) на магазина/ сайта, няма да бъде приета и ще се връща на подателя (магазина/ сайта).

4.9. От съображение за сигурност Изпълнителя има право да изиска от Потребителя доказателство за 100% плащане към магазина/ сайта за пратка доставена чрез услугата на Изпълнителя.

4.10. Като Администратор на лични данни Изпълнителя има право да изисква от Потребителя личен документ (лична карта) за изясняване/ доказателство на самоличността му, при получаване на пратка/ и. Изпълнителя се задължава да опазва предоставените му от Потребителя данни. Данните на Потребителя се използват единствено и само от Изпълнителя, за по-доброто му обслужване и сигурност, и не се предоставят на трети лица.

4.11. Пратки адресирани до пощенски кутии не се приемат за доставка.

4.12. Потребителят се съгласява, че която и да било държавна власт, включително и митническите власти ще имат правото да отворят и прегледат пратките, поверени на Изпълнителя, във всеки един момент,и че упражняването на това право по никакъв начин не променя факта, че Потребителя единствен носи отговорността за верността на неговите декларации.

5. Права и задължения на Изпълнителя

5.1. Изпълнителят не носи отговорност за съдържанието на страниците на избраните от Потребителя онлайн магазини или описанието на артикулите в тях, както и за евентуална промяна на цените на артикули от страна на администраторите на онлайн магазините или липсата на наличност на поръчан артикул.

5.2. Изпълнителят не носи отговорност, за каквито и да било повреди, причинени при транспортирането на пратките, ако повредите се дължат на свойствата на самия артикул или на непреодолима сила.

5.3. Изпълнителят не носи отговорност при неизпълнение поради неточно изпълнение на подадената заявка от страна на онлайн магазините по отношение на количество, качество и вид на поръчаните артикули. 

5.4. Изпълнителят полага усилия да поддържа коректното функциониране на електронната страница, но запазва правото си временно да ограничава действията в електронната страница по технически причини или причини извън контрола на Изпълнителя.

5.5. Изпълнителят не носи отговорност за непристигнали пратки на адреса във Италия/ IT до представяне на пълни доказателства от страна на Потребителя за обратното.

5.6. Изпълнителят не носи отговорност, за каквито и да било повреди, причинени при транспортирането на артикулите/пратките, ако повредите се дължат на недобре опакован, неопакован или необозначен със съответните знаци за свойствата (чупливо или др.) на самата пратка.

5.7. Изпълнителят запазва правото си да не изпраща пристигнали пратки, описани и подготвени за транспортиране до България/ БГ, в случаите, когато обема на пратките надвишават предварително предвиденото за съответният курс място.

5.8. Изпълнителят запазва правото си да задържа и не изпраща пристигнали пратки в Италия/ IT, в случаите, когато пратките са с неизписан ID № и без име на получател, до установяване на собственоста на пратката.

5.9. Изпълнителят запазва правото си да задържа и неизпраща пристигнали пратки в Италия/ IT, поради спецификата на самата пратка, като обем или тегло, или без необходимата опаковка, възпрепятстващо нейното безопасно натоварване и транспортиране до България/ БГ.

6. Качество на предоставяните услуги. Цени и срокове за доставка.

6.1. Качеството и надеждността на предоставяните транспортни услуги се гарантират от корпоративните стандарти и добрите бизнес практики на договорните партньори.

6.2. Конкретните характеристики и параметри на видовете транспортни услуги, сроковете за доставка и цените са посочени в ценовите листи на Изпълнителя. За актуални се приемат условията от ценовите листи, валидни в деня на приемане пратката.

6.3. Неразделна част от настоящите Общи условия са ценовите листи.

6.4. Пратките могат да бъдат получени/ заплатени от Потребителя с наложен платеж при използване на куриерска услуга според условията на съответната куриерска фирма или на наш куриер за София.

6.5. За стара пратка, неполучена от Потребителя в рамките на два курса се начисляват 5.00лв. (МАГАЗИЯ) на курс. Изпълнителя не носи отговорност за пратки невзети след 5 курса.

7. Допълнителни споразумения

7.1. Изпълнителят запазва правото си да променя Общите условия. Промените се публикуват на електронната страница на Изпълнителя и влизат в сила не по-рано от 3 (три) работни дни след публикуването им.
7.2. За всички неуредени по-горе въпроси се прилага действащото българско законодателство.
7.3. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства ще бъдат разрешавани от компетентния съд.
 

 

 

 

Copyright 2014 |domain.bg | Всички права запазени.