Доставка на пратки и колети от Италия!

 

 

Забранени стоки

 1. Стоки с особена стойност, по-специално благородни метали, оригинална бижутерия, скъпоценни камъни, естествени перли, антики, предмети на изкуството;
 2. Пари,  удостоверения, дългови книжа, документи, гаранции и други вещи спарична стойност (кредитни, чекови, телефонни карти или подобни на тях, полици и записи на заповед, акции,  документи за дружествени дялове, както и каквито и да са документи на хартиен носител или други средства, даващи право на плащане;
 3. Ваучери и талони на стойност над 520 евро за един пакет;
 4. Кожи,  килими, часовници и други бижутерийни артикули и стоки от кожа с единична стойност повече от 520 евро за един пакет;
 5. Всякакви стоки на стойност повече от 13 000 евро за един пакет;
 6. Товари, чието съдържание, външен вид или изпращане представлява нарушение на закона;
 7. Оръжия, взривни вещества, противозаконни наркотични вещества,
 8. Амуниции, газ, леснозапалими предмети, радиоактивни, заразни или корозивни
 9. Вещества, психотропни, силнодействащи и отровни вещества;
 10. Товари, които по своята същност или начин на опаковане биха могли да
 11. представляват опасност за персонала, който ги превозва и пренася или за околната среда, или да застрашат сигурността на превозните средства, използвани за транспортирането им, или да причинят вреди на други пратки, които се превозват, натранспортни средства или на трети лица;
 12. Стоки, подлежащи на бързо разваляне, живи или мъртви животни,
 13. Животински кожи, материал за медицински или биологични изследвания, медицински отпадъци, човешки останки, части от тялото или органи;
 14. Стоки, чиито внос или износ е забранен или изисква специално разрешение в съответствие с разпоредбите на законодателството на съответната страна на изпращане, преминаване или доставка;
 15. Всякакви вещи, класифицирани като опасни от национални и международни разпоредби (например тези на IATA);
 16. Алкохолни съединения, които не са годни за консумация, растения и стоки, подлежащи на бързо разваляне, както и всякакви вещи, чиито внос е забранен в страната по направление;
 17. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети, както и религиозни материали на забранени или нерегистрирани секти и организации.
 

 

 

Copyright 2014 |domain.bg | Всички права запазени.